Ő szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint Ő szó jelentése, értelmezése:

harmadik személynévmás; tt. őt, v. őtet, tb. ők. Az ,őtet' alakban kettőztetve van a tárgyeseti t rag: ő-t-et (mint az, ez névmásoknál a tájdivatos az-t-at, ez-t-et alaku tárgyesetekben, sőt az-t-at-at, ez-t-et-et alakokban háromszorozva is); azonban ,őtet' alakot az irodalom is széltiben használja. Nyomaték végett használtatik, valamint a többi személynévmás az illető ragok társaságában, a 3-ad személyi birtokraggal ellátott szó előtt, pl. ő háza, ő könyve, ő házai, ő könyvei; még pedig ha a személy több is: ő házok, ő könyvek, ő házaik, ő könyveik (ezek helyett: ők háza, ők könyve, ők házai, ők könyvei, ami különben Erdélyben divatos is). Így Ő Felsége. Ő Nagysága. Ő kegyelme. Ő szentsége. Végül: ő maga, ő neki, ő tőle, ő benne stb. Az ő igen gyakran eléjön mind némely régieknél, mind tájdivatosan ű alakban is, pl. a régieknél a Nádor-codexben: "Hogy ütet halálra adnák." "Űtet neköd nem attok (adtuk) volna." A Góry-codexben: "És mene (mennyi) nagy szörnyüségös kín leszön az ű illetése." A régi magyar Passióban "Felele kedeg Judás, ki ütet elárulta." "Ű vacsorájok levén kedeg Jézus felvön kenyeret es megáldá, es megtöré, és adá ű tanejtványinak." "Es tehát űk szerzének neki harminc ezüst pénzt." A Döbrentei codexben: "Köd és setét felleg űkörnyőle; igazság és itilet ű székinek segedelme. Űneki tűz előtte megyen és környől ü ellenségit gerjeszti. Ű villámási széles földnek fénylenek" stb. Néha a régieknél lehet (szelletet) vesz maga elébe, pl. Bátori László bibliájában: "Annak okáért háborgatják vala hűtet (hűtet).... Jézus kedeg felele hűnekik." Szalay Ágoston 400 m. levele közől, pl. 1547-ből: "Hogy hők (hwk) be nem adják külenben." "Hogy imár (immár) azt hő be nem tudja szolgáltatnia." "De még az viceespán sem adott az hő jószágából az mostani rovásba csak egy penzt es be." "Mert groff uram azt az hő számára vette." (Lehet mindenütt ,hü'-nek is olvasni). A régi Halotti beszédben pedig v szellettel: "Tilootĺa vőt igy (egy) fa gyimilcsétől." "Mend vő fajánek haláloot evék." (Toldy F. olvasása szerént). Néha a régieknél utól is találjuk a szelletet. "Az miről szóltam Pozsonban szömélyöm szörént őh (ewh) k(egyelmé)vel." "Ércse meg uramtul, mi őh k(egyelmé)nek akaratja ez ith való dolgokból." Levél 1557-ből. (Szalay Ág. 400 m. l.). Némely ragokban ön; amely ön vagy önnön egyébiránt ,maga` szóval társulva visszaható, vagy visszatérő névmás: önmaga, v. önnönmaga; (V. ö. ÖN), de ez lehet ő maga is. Közelebbi rokonságai a sínai egyik 3-ik személyi névmás: i (Schott szerént) vagy ie (hi? Endlicher szerént); a mandsu i; a kurd au, vagy o (Beregszászi), honnan ávi am. övé; a zend one (Beregszászi); a török o, vagy ol, mely egyszersmind távolra mutató névmás is, (a többi esetekben az l n-né s az o néha a-vá változván: onuń v. onüń, v. anüń, övé, ońa, v. ańa, neki, oni, v. ani, őt, on-dan, v. ań-dan (ő)tőle, on-lar, v. an-lar, ők stb.), az északi tatároknál: ul, a krimmi tatároknál: o, vagy u; a szuómi nyelvben: hän; a mongolban az egyes alanyesetben nincs személynévmás, de a többi esetekben az ene mutató névmás esetei használtatnak. A persában ó, ói és vei; az arabban hüwe (hímnemü), az új arabban: hua, v. hue; és híje (nőnemü); a héberben hu, v. húa (hímnemü), és hí, v. hie (nőnemü) stb. Eredetére nézve, figyelemmel egyedül a magyar nyelvre, alig kételkedhetünk, hogy az nem más, mint a mutató a szócska, mely némely származékokban o, pl. o-da, o-tt, o-ly szókban, s melytől az, régente gyakran oz is származik. A török-tatár nyelvekben is, mint föntebb láttuk, a puszta gyök: o, vagy a. Az o, vagy zárt magyar a, úgy változhatott ö-vé, mint ő s is am. ó-s, v. av-as. Tudjuk továbbá, hogy a magyarban a közelre mutató szócska: e, v. i, mel

Betűelemzés "Ő" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): ---

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 0.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: Ő.

Keresés az interneten "Ő" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: Ő Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika